Antalya
picture

Tarih


Antiphellosekova'n?n bat?s?ndan devam etti?inizde ?? taraf? da?larla ?evrili muhte?em bir b?lge olan Ka?'a var?yorsunuz.

Bug?n?n Ka?'? Likya'l?lar?n sahil kenti. 'Phellos' Yunancada 'ta?l?k yer' anlam?na geliyor ve bu isim Ka?'? son derece g?zel bir ?ekilde tarif ediyor. Son derece iyi korunmu? ta? mezarlar? ve tiyatrosu g?r?lmeye de?erler manzaralar aras?nda. Ka? bug?n k???k ama ?ok ?ekici bir sahil kasabas?.

Cana yak?n yerli bal?k?? halk sizi en sevdi?iniz koy yada sahile memnuniyetle g?t?recektir. Ka?'?n berrak, serin sular?nda y?zmek ve dalmak unutulmayacak bir deneyimdi.


PataraKalkan-Fethiye otoyolu ?zerinde Kalkan'dan yakla??k 10 km sonra g?neye d?n?p yol boyunca 10 km daha ilerledi?inizde Patara'ya var?rs?n?z. Akropol'deki resimli seramikler ?ehrin M.? 5.y?zy?ldan kald???n? kan?tl?yor. Patara kap?lar?n? B?y?k ?skender'e a?arak ?nemli bir liman ?ehri haline geliyor. Ayr?ca buras? Aziz Nikola'n?n da do?um yeri. Biri Patara'ya giden ??l? ge?idin M.S. 100'de in?a etti?ine inan?l?yor. En ?nemli varl?klar?ndan birisi ise ?u anda kumlar?n alt?nda g?m?l? olan tiyatrosu.


XanthosBuras? Likya'n?n da?l?k vilayetinin en b?y?k ?ehri ve Ksantos nehri vadisinde bulunuyor. Pers istilas?na kadar ba??ms?z bir devletti. ?ehirlerini savunan Xanthos'lular i?galcileri geri p?sk?rtemeyeceklerini anlay?nca kad?nlar?n? ?ld?r?p kendilerini de ate?e atarak intihar ettiler. Hayatta kalan yakla??k 80 aile ve oraya g??en insanlar ?ehri yeniden in?a etti ancak 100 sene sonra ??kan bir yang?n ?ehri yine yerle bir etti. Buna ra?men ?ehir yeniden in?a edildi ve bat? ile iyi ili?kiler kurmas? dolay?s?yla ?nemli bir merkez olarak kabul edildi.

Bununla birlikte Xanthos'u yeni bir felaket bekliyordu. Atinal?lar?n M.S.429'da getirmek istedi?i vergilere kar?? ??kmalar? dolay?s?yla ?ehir b?y?k ?l??de yok edildi ve sakinleri bir sava??n i?ine ?ekildi. Ve b?ylece Xanthos bir a??felaketler ?ehri' haline geldi. ?ehir Likya akropol?nden, buran?n d???nda kalan k?s?mlardan ve Roma akropol?nden olu?uyor. En ilgin? bina Roma tiyatrosu ve tiyatronun bat? k?y?s?nda ayakta kalan k?s?mlar?. Bunlar?n en ?nemlisi bir kaya ?zerine oturtulmu? olan bir aile lahiti olan Harpy An?t?. R?lyeli bu lahitin orjinali ?ngiltere M?zesi'nde yer al?yor. Yerinde ise ?ok iyi bir kopyas? var. Bunun d???nda, M.?. 6.ve 1.y?zy?llardan ?ok ilgin? Likya lahitleri de g?r?lebilir.


LetoonLetoon'a gitmek i?in K?n?k'tan Fethiye'ye giden yolda bir kilometre ilerledikten sonra bat?ya d?n?yor ve 1 km ilerliyorsunuz. Letoon'un ge?mi?i Xanthos ile yak?ndan ba?lant?l?. Likya b?lgesinin en ?nemli dini merkezlerinden biri oldu?u biliniyor. Artan su seviyesi dolay?s?yla arkeolojik kaz?lar ask?ya al?nd?. Ancak bug?ne kadar ortaya ??kar?lan kal?nt?lar bunlar?n M.? 7 y?zy?l ile M.S. 6.y?zy?l aras?ndaki d?nemden kald???n? g?steriyor. En ?nemli yap?t ise g?n?m?ze kadar gelmeyi ba?aran Yunan tarz? tiyatro.


MyraFinike ve Ka? aras?nda bulunan Myra, Finike'den 25 km ve Ka?'tan da 48 km. uzakl?kta. Alt? Likya ?ehrinin en ?nemlilerinden birisiydi. Ba?lang??ta bir sahil kasabas?yken Demre nehrinden gelen al?vyon dolay?s?yla geriye ?ekildi. M.S.9.y?zy?lda Araplar?n istilas?ndan sonra terk edildi. Kaya mezarlar, tiyatrolar ve St.Nicholas kilisesi ayakta kalarak b?lgeyi tarihi ?neme sahip bir turistik mekan haline getirdi. M.S.245 y?l?nda Fethiye yak?n?ndaki Patara'da do?an Aziz Nikola (Noel Baba, Santa Claus, Heilige Nikolaus ve Pere Noel olarak da bilinir) ?mr?n? Anadolu'da ge?irdikten sonra M.S.363 y?l?nda ?ld?. Zengin bir ailenin ?ocu?u olan ve iyi bir ??renim g?ren Aziz Nikola kendisini insanlara yard?m etmeye adam??t?. Etraf?ndakilere yapt??? yard?mlar dolay?s?yla Aziz Nikola ?ocuklar?n ve denizcilerin koruyucusu olarak biliniyordu ve Noel Baba efsanesi bug?ne kadar etkisinden hi?bir ?ey kaybetmeden geldi.

Demre Kardinali olarak dini ve sosyal ?al??malar? sayesinde insanlar?n problemlerini insanc?l bir ?ekilde ??zd?. ?ld?kten sonra Demre'ye g?m?ld? ve an?s?na bir kilise in?a edildi. 108'de ?talyan korsanlar kemiklerinin bir k?sm?n? ?ald?lar ve Bari'ye g?t?rd?ler. Acele ederken baz? kemikleri arkada b?rakt?lar ve kalan bu kemikler bug?n Antalya M?zesi'nde sergileniyor. Bir?ok ?lkede Aziz Nikola'n?n an?s? ?zel t?renlerle ve ?ocuklara verilen hediyelerle kutlan?r ve her yeni y?l an?s?na kutlamalar yap?l?r. 1951-55 y?llar? aras?nda insanlar Noel Baba'n?n Aziz Nikola oldu?unu anlay?nca dikkatler T?rkiye'ye ?ekildi ve bu konu hakk?nda bir?ok makale yay?nland? ve bir?ok radyo yay?n? yap?ld?. 1955 y?l?nda bir Noel Baba pulu bas?ld?. O tarihten sonra Noel Baba kutlamalar? d?zenli olarak yap?lmaya ba?land?. Antalya'da ger?ekle?tirilen ilk Noel Baba sempozyumu 5-7 Aral?k 1983'deydi. Bu sempozyum art?k her sene ger?ekle?tiriliyor ve d?nyan?n d?rt bir yan?ndan din ve bilim ?evrelerinden ?nemli insanlar?n kat?l?m?na sahne oluyor. Bu sempozyumlarda Anadolulu Aziz Nikola'n?n insan sevgisine uygun olarak her din ve inan?tan insana bar??, dostluk ve karde?lik ?a?r?s? yap?l?yor.


Demre & St. NikolaSanta Claus, Kris Kringle, Noel Baba... Noel'in bu muhte?em sembol?n? nas?l adland?r?yor olursan?z olun b?y?k ihtimalle onu Kuzey Kutbunda cinleri ve geyi?i ile ya?arken hayal ediyorsunuzdur. Ama ger?ek Aziz Nikola bug?nk? T?rkiye'de, Akdeniz'in ?l?k, g?ne?li bir kasabas?nda ya?am??t?.

M.S. 245 y?l?nda Fethiye yak?n?ndaki Patara'da do?an Aziz Nikola M.S. 363 y?l?nda t?m ya?am?n? Anadolu'da ge?irdikten sonra hayata g?zlerini yumdu. G?neybat? Anadolu'nun bir vilayeti olan Likya'da 4.y?zy?lda ya?ad?. Daha gen? bir delikanl?yken babas? vefat etti ve Nicholas'a y?kl? bir servet b?rakt?. Nicholas bu paray? kendi i?in harcamak yerine ihtiyac? olanlara ?zellikle ?ocuklara, kimli?ini a??klamaks?z?n vermeye ba?lad?. Gen?lik y?llar?nda M?s?r ve Filistin'e de gitti.

Nicholas daha sonra Myra (bug?n?n T?rkiye'sinde Demre) kardinali oldu. Demre kardinali olarak dini ve sosyal ?al??malar? sayesinde insanlar?n problemlerini insanc?l bir ?ekilde ??zd?. Etraf?ndakilere yapt??? yard?mlar dolay?s?yla Aziz Nikola ?ocuklar?n ve denizcilerin koruyucusu olarak biliniyordu ve Noel Baba efsanesi bug?ne kadar etkisinden hi?bir ?ey kaybetmeden geldi.

?ld?kten sonra Demre'ye g?m?ld? ve an?s?na bir kilise in?a edildi. Nicholas'a olan hayranl?k Hristiyan d?nyas?nda yay?ld? ve Rusya ve Yunanistan'?n piri olarak se?ildi. Avrupa'da binlerce kilise onun ismiyle adland?r?ld?. 1087'de ?talyan korsanlar kemiklerinin bir k?sm?n? ?ald?lar ve daha sonra ad?na bir ziyaret merkezi haline gelecek olan Bari'ye g?t?rd?ler. Acelelerinden kemiklerin baz?lar?n? geride b?rakt?lar ve bu kemikler bug?n Antalya m?zesinde sergileniyor.

Denizcileri bo?ulmaktan kurtarmak ve ?eytani bir kasap taraf?ndan ?ld?r?len ?? k???k ?ocu?u yeniden canland?rmak gibi bir?ok mucizelerle an?l?yor. Bir hikayeye g?re Constantine'in r?yas?na girerek ?? subay? ?l?mden kurtarm??. Ba?ka bir efsanede ise yoksul bir adama ?? k?z?na kullanmas? i?in ?uvallar dolusu alt?n vermi?. Bug?n Aziz Nikola ?ocuklar?n, denizcilerin, ??retmenlerin, ??rencilerin ve t?ccarlar?n piridir. Bir?ok ?lkede Aziz Nikola'n?n 6 Aral?k'taki ?l?m? ?zel t?renlerle ve ?ocuklara hediye vermek suretiyle kutlan?r ve ?zellikle yeni y?la giri?te daha da canlan?r.

1951-55 y?llar?nda Aziz Nikola'n?n asl?nda Santa Claus (yada Noel Baba) oldu?u anla??ld? ve yaz?lan bir?ok makale ve radyo yay?nlar?yla dikkatler T?rkiye ?zerine ?ekildi. 1955 y?l?nda bir Noel baba pulu bas?ld?. O tarihten sonra Noel Baba kutlamalar? d?zenli olarak ger?ekle?tirilmeye ba?land?. ?lk Noel Baba sempozyumu Antalya'da 5-7 Aral?k 1983'de ger?ekle?tirildi. Bu sempozyum art?k her sene ger?ekle?tiriliyor ve d?nyan?n d?rt bir yan?ndan din ve bilim ?evrelerinden ?nemli insanlar?n kat?l?m?na sahne oluyor. Bu sempozyumlarda Anadolulu Aziz Nikola'n?n insan sevgisine uygun olarak her din ve inan?tan insana bar??, dostluk ve karde?lik ?a?r?s? yap?l?yor.

Tarih


Tesis Plan?


patek philippe nautilus diamond price breitling navitimer heritage price swiss replica watches panerai luminor daylight chronograph white dial how to reset tag heuer chronograph replica watches uk tag carrera watch rado showroom in dubai swiss replica watches